ewelli

14 tekstów – auto­rem jest ewel­li.

A to się porobiło radość mnie chwyciła

Piękno ser­ca od­kry­wam dziś
cze­kało bied­ne ty­le lat
ra­nek jak in­ny
nic się nie wy­darzyło
po pros­tu już nie ma miej­sca na łzy
tyl­ko kochać życie po­zos­tało mi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2015, 11:28

Niebo

czas ucieka życie mknie do przodu
a ty zaw­sze obok mnie
to nic że w górę muszę spoglądać
wy­ciszam ser­ce
by oczy na­cie­szyć podróżą
prze­mie­rzam szla­ki niez­na­ne nikomu
wiem że życie zat­rzy­mało czas
ilek­roć in­ny człowiek życzyłby te­go
so­bie do­daj mu chwilę wolności 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 września 2015, 14:07

Wznoszę głowę przy­mykając oczy by zab­rać ciszę niebu . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lipca 2015, 10:10

Znaki

ma­larzu chmur
psot­ny wiatr nie wytrąci
mnie zachwytu
więc wznoszę głowę
ku górze
i nadzi­wić się nie mogę
jak bys­trym okiem twój pędzel
ścieli bar­wy błęki­tu bieli
a gdzieś w oddali
pro­mienie słoneczne ob­fi­cie padają
na całość błyszczącym światłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2015, 07:34

Jesteś gdzieś tam

jes­teś blis­ko
a ja siedzę jak myszka w kącie
cze­kam
szczu­rek raz zacze­pił
po­wie­dział że lu­bi ru­dawe
lecz mu nie zaufałam
nasze myśli były inne
cze­kam na­dal
nic na siłę po­myślałam
wierzę że życie
wyp­ro­si po­godę w ser­cu zak­witnie
ra­dość no­gi po­niosą w je­go stronę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2015, 18:31

Bezradna

roz­bi­te szkła
lus­tro stłuczo­ne
zamęt w głowie
myśli pędzą
nie mogę
wyb­rać tych co dają mi nową drogę
raz myślę za pier­wszą
go­towa jes­tem pójść
za chwi­le
nie to nie ta
i cóż mam zrobić
przecze­kać mo­ment zły
pójść za jedną z nich
ale którą
czy pomógł by mi 
szum wiatru
śpiew ptaków
w moim zamyśle 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 czerwca 2015, 16:01

Zatrzymaj się dziś

lu­laj mo­ja ukochana
two­je myśli nie zliczy żad­na księga
tyś słowa złotą nitką szy­jesz
przy dzwo­nach Zyg­munta
echo czas zat­rzy­mać nie zdoła
pędzi niczym
two­ja mo­wa
dziś dźwięcznym to­nem

two­je oczy
w biegu za­pom­nienia
o swo­je by­cie tu i te­raz
usiądź
po­roz­ma­wiaj
zrozum 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 kwietnia 2015, 15:16

Razem dziś

gdzieś na bez­ludnej wyspie
piosenkę o to­bie w tęskno­cie nucę
słowa płyną jak mod­litwa
w ręku trzy­mam chus­tkę
z za­pachem wspom­nień
tak mi smutno
tak mi żle
je­den krok dzieli nas od siebie
już za mo­ment
juz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2015, 11:10

Bajka czy jawa

wiosen­ny bu­kiet kwiatów
wręczyłeś
bar­wa­mi myśli zmąciłeś
wołam cię w śnie
bajecznym
przyjdź
na kil­ka chwil
będziemy dzielić
się ok­rucha­mi
nadziei
z echem słów wiatr kołysze
melodie
gra gra w ser­cu
w uśmiechu
nie liczmy cza­su
w nas gości nu­ta
początku i końca
serc 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 marca 2015, 12:58

Nadzieja z nami

oczy je­sien­ny­mi ko­lora­mi się mienią
uśmiech po­ran­ny
wsta­je ra­zem ze mną
na spot­ka­nie
szy­kują się wszys­tkie gwiaz­dy
zap­roszo­ne
tęcza mieni ko­lora­mi i woła w drogę
idź
stoi mężny młodzieniec
z bu­kietem kwiatów
ru­mieni się mo­ja twarz
ran­kiem je­go za­lot­ne spoj­rze­nie
wspominam
chciałabym cofnąć
czas i w tej chwi­li
trwać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 marca 2015, 08:27

ewelli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ewelli

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 października 2015, 12:35ewelli sko­men­to­wał tek­st Dając ra­dy.  

2 października 2015, 12:30ewelli sko­men­to­wał tek­st Złamany

2 października 2015, 12:27ewelli sko­men­to­wał tek­st Na czte­ry po­ry ro­ku

2 października 2015, 11:51ewelli sko­men­to­wał tek­st A to się po­robiło [...]

2 października 2015, 11:44krysta sko­men­to­wał tek­st A to się po­robiło [...]

2 października 2015, 11:39ewelli sko­men­to­wał tek­st A to się po­robiło [...]

2 października 2015, 11:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st A to się po­robiło [...]

2 października 2015, 11:28ewelli do­dał no­wy tek­st A to się po­robiło [...]

2 października 2015, 11:17ewelli sko­men­to­wał tek­st patrząc ser­cem widzę więcej

8 września 2015, 09:10ewelli sko­men­to­wał tek­st Na lip­ny dąb